۶۷۹

فهرست خلاصه‌ی سوالات

مقدمه:
تجدید نظر در برهان‌الحق
۲۴۷
افشای اسرار در برهان‌الحق
۲۴۷
رفتار با مخالفین برهان‌الحق
۲۵۰
كتاب مدونه‌ی اهل حق
۲۵۱
قرآن و سرانجام
۲۵۲
درباره‌ی ‌كلام‌های فعلی
۲۵۴
شاهنامه‌ی حقیقت
۲۵۶
مكاشفات و مشاهدات
۲۵۷
فصل اول:
فرق نفس و روح
۲۵۹
خواب دیدن
۲۶۱
نذر كردن در خواب
۲۶۱
معبر خبیر و بصیر
۲۶۱
معبر خبیر و بصیر
۲۶۲
خواب بد و صدقه
۲۶۳
نبوت نوعی نیست
۲۶۳
انبیاء یك وجودند؟
۲۶۴
ریاضت و پیغمبری
۲۶۴
قرآن و زرتشت
۲۶۴
دستور شرع و باطن
۲۶۴
تصوف و ۱۲ امام
۲۶۵فصل دوم:
دستور سلوك
۲۶۷
در خود فرو رو…
۲۶۸
تعمق روحی
۲۶۹
چگونگی سیر معنوی
۲۶۹
مرتبه‌ی‌ معرفت
۲۶۹
معنی حق حقیقت
۲۷۰
وصل به حق
۲۷۰
مسلمان و مؤمن
۲۷۰
شیعه‌ی جعفری و اهل حق
۲۷۱
فرائض شرعی و اهل حق
۲۷۳
محمد (ص) و علی (ع)
۲۷۴
نبوت و ولایت
۲۷۵
لقب رسول‌الله
۲۷۶
مسیح – ولی‌الله
۲۷۶

۶۸۰

درویشی و عدالت ۲۷۷
السن بالسن… ۲۸۰
رد امانات (پول) ۲۸۱
رد امانات (اشیاء) ۲۸۱
اولیاء، مرشدان، پیران ۲۸۲
تأثیر نفس ۲۸۲
اطاعت پیران حقیقت ۲۸۳
امامت، پیر، قطب ۲۸۳
عبادت مرشد واصل ۲۸۴
تعدد زوجات ۲۸۴
درباره‌ی ‌استاد «ف» ۲۸۴فصل سوم:
برتری دین حقیقت ۲۹۴
مؤسس اهل حق ۲۹۵
اهل حق بدعت نیست ۲۹۶
اسرار برهان‌الحق ۲۹۹
اصحاب سر ۳۰۰
ظهور چیست ۳۰۲
فصل چهارم:
اصول عقاید ۳۰۵
طریق الی‌الله ۳۱۰
تجسم خدا ۳۱۰
خدا فاعل بالتجلی ۳۱۱
صورت خدا ۳۱۱
درك ذات حق ۳۱۲
دیدن خدا ۳۱۲
وحدت وجود ۳۱۳
وحدت وجود و موجود ۳۱۴
اتحاد خالق و مخلوق ۳۱۵
وظیفه‌ی مرید با بدگو ۳۱۶
نیك دیدن دیگران ۳۱۶
سب شیطان ۳۱۷
اعتراض به سب شیطان ۳۱۸
فصل پنجم:
شناسایی دین ۳۶۸
رفتار اهل حق ۳۷۰
عقیده و ایمان، دستور سیر كمال رضایت خدا، نفس‌های چهارگانه ۳۷۱
مبارزه‌ی ‌با نفس ۳۷۴
گناه ۳۷۹
حق زن از مال شوهر ۳۸۰
غرامت و گروگان ۳۸۱
معامله و مناقصه ۳۸۲
اشیاء یافته شده ۳۸۳
دفاع از مظلوم ۳۸۴
انفاق بر گدایان ۳۸۵
جبر و تفویض ۳۸۵
لوح محفوظ و محو و ثبوت ۳۸۷
دست تو چنی یزیدان… ۳۸۸
دروغ، رشوه، شهادت ۳۸۸
فصل ششم:
تشخیص واجبات مسلكی ۳۹۰
خانگاه (خانقاه) ۳۹۳
دعای غسل پردی وری ۳۹۳
ذكر شب‌های سه‌شنبه ۳۹۴
تسبیح ۳۹۵
فصل هفتم:
شهرت مشاهیر اهل حق ۳۹۷

۶۸۱

داستان‌های شاهنامه‌ی حقیقت ۳۹۸
موسیقی ۳۹۹
سكوت، رقص عرفانی ۴۰۰
مرده‌ی صد ساله ۴۰۲
ذات‌های كل، معجز ۴۰۳
یاری پی یاران… ۴۰۴
اسامی چهلتن ۴۰۶
۷۲ پیر ۴۰۷
ایراد به ذكر اسامی ۴۰۸
كوه سراندیب ۴۰۹
كلام ظهور سلطان ۴۱۰
كلام شیره سیاوه ۴۱۲
حیوان شاخ خورده… ۴۱۲
شكار تیر خورده ۴۱۳
شكار، صید ۴۱۳
فصل هشتم:
هاروت و ماروت ۴۱۵
ملك طیار، ملك طیاری ۴۱۶
سر نسپردن احمد صفا ۴۱۷
دعای تیغ سید محمد ۴۱۸
القاب هفتن و هفتوانه ۴۱۹
دو شاهی داود ۴۲۱
فصل نهم:
شبهه به آداب اهل حق ۴۲۳
انتخاب دلیل ۴۲۵
تعبیر و تفسیر و تأویل كلام ۴۲۶
چسبیده‌ها ۴۳۱
سر سپردن زوجه‌ی شیعه ۴۳۳
مقام معنوی و ریاضت ۴۳۳
غرض از خلقت چیست ۴۳۴
هدف سیر كمال ۴۳۴
روح در جماد و نبات ۴۳۴
فردیت روح جماد و نبات و حیوان۴۳۵
موالید ثلاثه در بشر ۴۳۵
مراحل موالید ثلاثه در بشر ۴۳۶
خلقت مذكر و مؤنث و مخنث ۴۳۷
اشاره‌ی قرآن به سیر كمال ۴۳۷
خلقت و سوره‌ی‌ فصلت ۴۳۸فصل دهم:
پادشاه… مرشد، استاد ۴۴۱
شد و سكه‌ی محمدی ۴۴۳
چكیده… سر سپردن ۴۴۴
معنی پاینداز ۴۴۵
شد مخفی ۴۴۵
فصل یازدهم:
سادات اهل حق ۴۴۸
سیادت سادات اهل حق ۴۴۸
سر سپردن در زمان سلطان ۴۴۹
شمارش، طبقه‌بندی خاندان‌ها ۴۴۹
صاحب‌شرط كیست ۴۵۱
قش چی اغلی ۴۵۱
خاندان بابا یادگار ۴۵۳
اولادان سید خاموش ۴۵۳
خروس نهی كردن ذوالنور ۴۵۳
كرامت شاه ویسقلی ۴۵۴
مهر شاه ویسقلی و قرآن زرده ۴۵۵
پیر و دلیل اولاد دسته‌ور ۴۵۶
طایفه‌ی‌ مكری ۴۵۶
نام دلیل خاندان‌های حقیقت ۴۵۸

۶۸۲

خاندان آتش‌بگ و كلام ۴۵۸
خاندان آتش‌بگ و اركان ۴۵۹
خاندان آتش‌بگ و روزه ۴۶۰
مشروبات الكلی ۴۶۱
خاندان آتش‌بگ ۴۶۳
تكبیر ندادن بعضی خاندان‌ها ۴۶۴
فصل دوازدهم:
تقلید و مقلد و مجاز ۴۶۷
این مسلك تقلیدی نیست ۴۶۷
اهل حق مرتد ۴۶۸
سر سپردن اهل حق مرتد ۴۶۹
وظیفه‌ی‌ طایفه و سید ۴۶۹
تغییر پیر و دلیل ۴۷۱
ازدواج سید و طایفه ۴۷۱
ازدواج دلیل و طایفه ۴۷۲
ازدواج دلیل و مرید ۴۷۲
ازدواج ندانسته‌ی سید با مرید ۴۷۳
ازدواج شاه ابراهیمی و… ۴۷۳
سر سپردن چسبیده ۴۷۴
خاندان‌های سید مصفا و… ۴۷۴
كلام شاه ابراهیم ۴۷۵
فصل سیزدهم:
كمر بستن در جم ۴۷۶
باز شدن كمر در جم ۴۷۷
شركت اطفال در جم ۴۷۸
دو زانو نشستن در جم ۴۷۸
كلاه در جم ۴۷۹
اجازه دعا دادن ۴۸۲
نایب سید و… ۴۸۲
سادات و ذبح حیوانات ۴۸۳
سربندهای كلام ۴۸۳
فصل چهاردهم:
كیفیت حمد و شكر ۴۸۵
طریقه‌ی نذر كردن ۴۸۶
نذر به نام مظهرات حق ۴۸۷
قصد و نیت قلبی ۴۸۸
نذور مرسومی، ماه گرفتگی ۴۸۸
نذور ماه محرم ۴۹۰
سالك و نذور شرعی ۴۹۰
خیرات ۴۹۱
خیرات به قانون نذر ۴۹۱
مخلفات خیرات ۴۹۲
عرفه و جمعه‌ی آخر سال ۴۹۲
نذر سه بره ۴۹۳
نذور باید ساده باشد ۴۹۴
نذر از مال حرام ۴۹۵
قربانی‌های بی‌خون ۴۹۵
نذر قسم و روزه… ۴۹۷
محرمات غذایی ۴۹۹
نوشابه‌های الكلی ۵۰۰
نوشابه‌ی ‌الكلی و عرفان ۵۰۰
خوك، خرگوش و دنبلان ۵۰۱
دنبلان قربانی ۵۰۳
دستور طبیب و محرمات ۵۰۳
گیاه‌خواری ۵۰۴
دخانیات – چای ۵۰۵
برنج و روغن خدمت ۵۰۶
خروس خدمت ۵۰۷
سادات ذوالنوری و خروس ۵۰۷
نایابی خروس در نیت‌ها ۵۰۸
سن بلوغ خروس ۵۰۸

۶۸۳

عوض شدن مرغ و خروس ۵۱۰
مرغی كه بانگ بزند ۵۱۰
نذر كردن حیوانات ماده ۵۱۱
حیوانات نشان شده و… ۵۱۱
گاو قربانی خصاء شده ۵۱۲
تشریفات نذر مطبوخه ۵۱۳
مقدار و مدت مهلتانه ۵۱۳
نذر زنده مال تلف شده ۵۱۴
میوه‌های قابل نذر ۵۱۴
فصل پانزدهم:
یك دعا و چند تیغ ۵۱۷
تجدید دعای تیغ ۵۱۹
تیغ قطع اعضای قربان ۵۲۰
دعای قندشكن ۵۲۰
حرمت مغز گاو ۵۲۰
شكستن كله‌ی قربان ۵۲۱
حرمت مغز گاو ۵۲۲
كله گوسفند قربانی ۵۲۲
نظافت كله‌ی قربان ۵۲۳
«بعضی» در برهان‌الحق ۵۲۳
پوست كله پاچه ۵۲۴
شكنبه و روده حلاله ۵۲۴
شكنبه و روده حلاله ۵۲۵
فروش پوست قربان ۵۲۵
نیاز پوست ۵۲۵
نان قربان ۵۲۶
نان خدمت ۵۲۶
نان خانگی و قربانی ۵۲۶
غذا و آتش نذر ۵۲۷
مسح صورت ۵۲۸
برخاستن جم‌نشین ۵۲۸
دعای نذور و سادات ۵۲۸
چشیدن سید از نذر ۵۲۹
نذر چند خانوار یك جا ۵۲۹
نذور عمومی – مال مصطفی ۵۲۹
اعضای حرام در قربانی! ۵۳۰
آبگوشت نذر ۵۳۱
دعای سید نذر خود را ۵۳۱
احترام به قسمت نذر ۵۳۲
ایراد به دعای سفره ۵۳۲
آب چرخ جم ۵۳۴
نوشیدن آب در جم ۵۳۴
نام مهدی – دعای رخصت ۵۳۴
اشیاء باقیمانده از نذر ۵۳۵
فصل شانزدهم:
نذر لاحق و سرجم ۵۳۶
نذر لاحق و تكبیر ۵۳۶
مصرف نذور در یك جا ۵۳۷
فصل هفدهم:
دعای نام‌گذاری نوزاد ۵۳۹
آداب جوز سر ۵۴۰
پیر من هدای من ۵۴۲
پیر ناشناخته است ۵۴۲
صاحب نیاز مهلتانه ۵۴۳
قربان جوز و خروس ۵۴۳
تویل، باشلق… ۵۴۳
تقدم خدمت جوز ۵۴۵
بستن دستمال به گردن طالب ۵۴۷
چند دستمال و یك وكیل ۵۴۹

۶۸۴

ولی یا وكیل قانونی ۵۴۹
آداب جوز به طرز ناصحیح ۵۴۹
سر سپردن با عموم سادات ۵۵۱
وكالت پیر خانواده‌ی خود را ۵۵۲
سید بی‌سواد… ۵۵۲
بستن دستمال… ۵۵۳
تكلیف سرانه… ۵۵۳
۷۲ پیر به جای دلیل ۵۵۳
خلع وكیل دلیل ۵۵۴
خلع وكیل پیر ۵۵۵
دست‌بوسی ۵۵۵
تقسیم وجه نقد جوز ۵۵۵
تعلق وجه جوز ۵۵۶
تقسیم وجه نقد جوز ۵۵۶
فصل هیجدهم:
نماز حقیقت ۵۶۰
طغیان شهوانی ۵۶۴
نیاز حقیقت ۵۶۵
نماز به فارسی ۵۶۵
صلوة وسطی ۵۶۵
تهمت به اهل حق ۵۶۷
اهل حق و تكالیف شرعی ۵۶۹
قرآن از احكام است ۵۷۰
اهل حق و بطون قرآن ۵۷۱
اهل حق و ظواهر قرآن ۵۷۱
سرانجام و احكام شرع ۵۷۲
علت اوراد خواندن ۵۷۳
مراتب قبله ۵۷۳
دفن میت اهل حق ۵۷۴
زمان غسل میت ۵۷۴
دعای غسل و نماز و تلقین میت – فاتحه‌ی قبور ۵۷۴
دعای غسل جنابت… ۵۷۶
غسل مس میت ۵۷۶
غسل و تیمم ۵۷۶
دعای چراغ ۵۷۷
سینه زنی ۵۷۷
عشق مجازی و حقیقی ۵۷۸
عشق و عقل ۵۷۸
عشق به خدا ۵۷۹
اربعین ریاضت ۵۸۰
صوم‌ها ۵۸۱
ریاضت و كمال ۵۸۱
روزه‌ی ‌دلخواهی و روزه‌ی ‌صمت ۵۸۲
نشئه ظاهر ضد نشئه باطن ۵۸۳
مقدمات روزه‌ی‌ نیت ۵۸۳
وجوب روزه‌ی ‌نیت ۵۸۴
سن وجوب روزه و وقت (افطار و سحر) ۵۸۵
ساعات روزه ۵۸۵
قصد روزه‌ی مرنوی ۵۸۶
قصد روزه‌ی ‌قول‌طاسی ۵۸۷
مبطلات روزه‌ی ‌نیت ۵۸۷
شرایط معافیت روزه ۵۸۸
روزه‌ها و عذر زنانه ۵۹۰
غسل در حین روزه ۵۹۱
مردان محتلم و روزه‌ها ۵۹۲
كفاره‌ی‌ سه روزه‌ی وجوبی ۵۹۲
سه روزه و سوره‌ی هل اتی ۵۹۳
غار نو، قول‌طاسی، دعوات شاهی ۵۹۴
علل اختلاف در نیت‌ها ۵۹۵

۶۸۵

اثبات موعد نیت ۵۹۶
موعد تعلق نذور ۶۰۱
تعداد خدمت‌های نیت ۶۰۱
نام پیران شب‌های نیت ۶۰۲
سرفطر یاری ۶۰۳
سرانه‌ی ‌یاری ۶۰۳
سرانه‌ی سادات دسته‌وری ۶۰۳فصل نوزدهم:
شارب نزدن ۶۰۵
كسی كه شارب بزند ۶۰۷
تعصب در نزدن شارب ۶۰۹
اخذ‌الشارب… ۶۰۹
فصل بیستم:
ظهور و بروز و پیدایش ۶۱۳
جامه به جامه ۶۱۳
مجرد اعتباری ۶۱۴
روح ملائكه ۶۱۴
روح و جسد مثالی ۶۱۴
روح بروزیه و تمثلیه ۶۱۶
اتصال روح حیوان به بشر ۶۱۶
تماس با ارواح ۶۱۷
عود ارواح ۶۱۷
اتحاد، تناسخ، حلول ۶۱۸
كمال وصال در اوتاد ۶۱۹
ستاره‌ی ‌سهیل ۶۱۹
تناسخ مردود است ۶۲۰
مرگ و فساد و اضمحلال ۶۲۱
علاقه‌ی ‌لزومیت ۶۲۱
نفس حادثه و منتقله ۶۲۲
دلیلی بر ابطال تناسخ ۶۲۳
گردش در قبرستان، سوزاندن اجساد ۶۲۴
عمرو بن عبدود، ابن ملجم ۶۲۵
هابیل، امام حسین ۶۲۵
هابیل، اشتر ۶۲۷
احمد مصطفی، آزر ۶۳۱
سگ اصحاب كهف ۶۳۱
شاه‌مهمان، ذات‌مهمان ۶۳۲
ظهور خدا در بشر ۶۳۳
ظهور روح در جسم ۶۳۴
ظل حق ۶۳۴
علی‌اللهی نبودن اهل حق ۶۳۴
چرا بعضی گویند علی خدا است ۶۳۸
سربند كلام گوید علی خدا ۶۳۸
اهل حق و مظهریت علی ۶۵۱
برهان‌الحق و شاهنامه در مورد علی ۶۴۲
مظهر اندر مظهر علی و تقیه ۶۴۵
چرا علی را خدا دانند؟ ۶۴۸
انعكاس نور خدا ۶۴۹
علی مخلوق است یا خالق ۶۵۰
علی اهل شریعت بود یا حقیقت ۶۵۰
علی و تكالیف شرعی ۶۵۱
سبب برتری علی ۶۵۱
علی ازلی و ابدی ۶۵۲
اسماء جمالی و جلالی خدا ۶۵۲
معنی نورعلی الهی ۶۵۴