• سؤالات مربوط به فصل شانزدهم

  «راجع به نذرهایی كه در اثنای نذر قبلی به جمع آورده می‌شوند»

  خلاصه‌ی ‌سؤالات:

  ۱- آیا برای نذر لاحق باید قسمت سرجم گرفت؟

  ۲- آیا تكرار دعای اول برای نذر لاحق، تكبیر هم دارد؟

  ۳- منظور از مصرف نذور در یك جا چیست؟

  مشروح سؤالات و جواب‌ها:

  سؤال ۱- در برهان‌الحق فصل شانزدهم (صفحه‌ی ‌۱۲۹ سطر ۴) مرقوم فرموده: «هر چه از جریان تشریفات نذر اولی… به استثنای تكرار دعای اول»، آیا گرفتن سرجم برای نذر لاحق جزء همان تشریفات است ‌ یا خیر؟

  جواب- ‌برای نذر لاحق سرجم می‌گیرند.

  سؤال ۲- در برهان‌الحق فصل شانزدهم (صفحه‌ی‌ ۱۲۹، سطر ۱۱) می‌فرماید: «اگر دعای اول قبلاً خوانده ‌شده باشد، همان خواندن دعا تكرار می‌شود»، آیا با دعای اول كه تكرار می‌شود، تكبیر هم بدهیم یا خیر؟‌

  جواب- برای نذر لاحق تكبیر بدهید.‌

 • ۵۳۷
  ملحقات

  سؤال ۳- در برهان‌الحق فصل شانزدهم (صفحه‌ی ۱۳۱‌، سطر ۱۳) مرقوم فرموده: «هر نذری به هر نیتی باشد، می‌توان با هم در یك جا به مصرف رسانید»، منظور از یك جا چیست؟‌

  جواب- منظور از كلمه‌ی (یك جا) آن است؛ چنان‌كه در خود برهان-‌ ‌الحق هم توضیح داده ‌است، یعنی هر گونه نذور به هر اسم و رسم باشد، می‌توان با یكدیگر داخل نموده به مصرف رسانید. اعم از این‌كه چند قربانی ‌یا چند خدمت یا چند نیاز به اسامی و قصد و نیّت مختلف باشد می‌توان یك جا با یكدیگر و به داخل یكدیگر در یك جم دعا داد، و یا با پول نیاز چندین نذر مختلف جنس واحد خرید به مصرف رسانید (جز نیاز پای جوز كه در خود كتاب استثناء شده ‌است).

  توضیح ‌آن‌كه اگر شخص شیعه نیازی به جمع آورد، با نیازهای دیگر داخل كردن اشكال ندارد چون از روی اخلاص آورده ‌است.‌