۶۵۷

فهرست اعلام
اشخاص – اماكن – اصطلاحات

فهرست اعلام

آ

آب چرخ جم ۱۲۱ – ۱۲۶ – ۲۱۳ – ۵۲۴ – ۵۳۴
آبگوشت ۱۱۰ – ۱۲۰ – ۵۳۱
آتش‌بگ ۷۰ – ۷۸ – ۴۵۹ – ۴۶۳
آتش‌بگی (طایفه آتش‌بگی) ۱۵۴ – ۴۶۱ – ۶۳۸
آتش‌خوری ۴۰۲
آتش زیر دیگ ۱۰۷ – ۵۲۲ – ۵۲۷
آداب جم جوز ۱۳۷
آداب جوز سر ۶۳ – ۱۳۲ – ۵۳۸ – ۵۴۰ – ۵۴۵
آداب نذر ۱۳۵
آدم صفی‌الله ۷ – ۸ – ۱۴۲ – ۴۱۷
آفتابه لگن ۱۰۸ – ۱۲۲
آقا خدایار ۴۵۷
آقا سوایار ۴۵۷
آقا سید اسماعیل جان ۴۵۷
آنچه نه قربان است و نه در حكم قربان ۱۲۷

آنچه در حكم قربان است ۹۷ – ۱۰۰ – ۴۹۵ – ۵۲۶
آنچه از حیث تشریفات مانند قربان است ۹۷
آهو صحرایی ۹۸
آینه خدانما ۱۸۳

الف

ائمه (اطهار، طاهرین، معصومین،
هدی) ۷ – ۹ – ۱۰ – ۱۴ – ۳۹ – ۸۹ – ۹۴ – ۱۴۳ – ۱۶۶ – ۱۶۹ – ۲۷۱ – ۲۷۳ – ۲۸۳ – ۲۹۸ – ۳۰۳ – ۳۸۷ – ۶۲۶ – ۶۳۱
اباذر ۱۷ – ۳۰۰
ابدال‌بگ ۷۰ – ۷۴
ابراهیم (حضرت) ۷ – ۹ – ۵۵ – ۲۲۰ – ۳۰۴ – ۶۳۰
ابلیس ۳۶۱
اتمام حجت سر سپردن ۱۳۶
اتحاد ۱۷۳

 

۶۵۸

اثمره (خاتون) ۶۸
اثنی عشری جعفری (شیعه) ۱۰ – ۱۸۹ – ۲۶۶ – ۳۰۳ – ۳۳۵
اجازه دعا به غیر سید ۴۸۲
احتیاط مردان هنگام روزه ۵۹۱
احكام شرع اصلی ۲۵۲
احكام قرآنی ۲۵۲ – ۲۸۴ – ۳۰۱
احكام مسلك اهل حق (اصول، فروع) ۳۹۱
احمد صفا ۴۱۷
اذكار (جلی – خفی) ۸۵ – ۸۷ – ۸۸ – ۱۱۳
اذكار زبانی ۱۳۹
اربعین روزه ۱۴۳
اركان اهل حق ۲۲ – ۴۶۰ – ۴۶۴ – ۴۸۰
ارمیا بن حلیقا ۳۰۴ – ۴۰۳
از جمادی مردم و نامی شدم (مولانا) ۶۲۸
ازدواج پیر و دلیل ۸۰ – ۴۷۱
استاد (تعریف) ۱۱۶ – ۴۴۱
استخوان‌های قربانی ۱۲۰
استخوان بلولی ۱۱۸
استعانه و استغاثه ۱۳۹ – ۵۴۸ – ۵۶۱
استعداد ذاتی ۵۸ – ۳۳۴
اسرار حقیقت ۴۳
اسرار نبوت ۱۹
اسرافیل ۱۳۶ – ۳۳۲ – ۵۴۱
اسلام ۱۶۷ – ۲۹۶ – ۳۹۳ – ۴۲۴
اسماالله ۵۴ – ۱۰۸ – ۱۱۰ – ۱۱۸ – ۱۸۲
اسماء (جلالی و جمالی) ۱۸۱ – ۲۲۴ –
۶۵۲
 
اسمعیل (حضرت) ۵۳۰
اشاعره ۲۵
اشراق معنوی ۱۴۰
اشیاء یافته شده ۳۸۳
اصحاب سرّ ۱۷ – ۳۱۱
اصول عقاید اهل حق ۲۰ – ۳۰۶
اعضای حرام ذبیحه ۹۹ – ۱۰۶ – ۲۰۷
اقرار ۲۷ – ۴۴ – ۵۵ – ۱۰۰ – ۱۱۱ – ۳۳۳
اقطاب ۱۵ – ۲۸۳
الست بربكم ۴۴ – ۱۹۹
القاصعه ۳۵۱
الكاكائیه ۲۴۹
الماس‌بگ ۷۰ – ۷۴
الهی (نور علی) ۱ – ۳۰۶ – ۳۹۹ – ۶۵۴
انار ۱۰۰ – ۱۲۵ – ۴۹۵ – ۵۲۶
انبیاء ۵ – ۱۷ – ۲۶۳
انجیل ۲۵۱ – ۳۰۱ – ۴۳۹
انفاق ۹۶
امامت ۱۷ – ۲۰ – ۴۳ – ۲۶۷ – ۲۸۳
امام ۲۸۳
امام وقت ۱۷
امانت ۱۲
امت ۷ – ۹ – ۲۷۱
امر به معروف ۱۶۲
امیر تیمور گوركان ۴۲
اوتاد ۱۶۹ – ۱۷۴
اوراد ۱۱۶ – ۱۲۳
اولی‌الامر (مقام اولی‌الامری) ۷ – ۱۱ – ۵۴ – ۶۴ – ۱۸۹ – ۲۸۹

 
 

۶۵۹

اهل حق و شریعت اسلام ۱ – ۱۳۹
اهل حق كیست ۵ – ۶۰۶
اهل حق ۶ – ۷ – ۵۳ – ۵۶ – ۶۰ – ۶۵ – ۹۲- ۹۶ – ۱۱۰ – ۱۲۴ – ۱۳۸ – ۲۰۵ – ۲۱۹ – ۲۵۲ -۲۷۱ – ۲۹۷ – ۳۰۳ – ۳۹۳ – ۵۶۷ – ۵۷۱ – ۵۹۰
اهل حق واقعی ۵۶۲
اهل حقیقت ۱۶ – ۲۷۳ – ۶۵۰
اهل سنت ۱۶۹
اهل شریعت ۱۵ – ۲۷۳ – ۶۵۰
اهل طریقت ۱۶ – ۲۷۳
اهل عرفان ۲۶
ایام‌البیض ۱۴۳ – ۲۱۹
ایام هفته (تعلق ایام هفته) ۳۹۴
ایجاد موجودات ۳۲۲ – ۳۳۲
ایلیا ۳۹
اِیوَت اردبیلی (ایوَت حشّار – هشیار) ۴۸ – ۴۹ – ۱۱۴ – ۲۰۱ – ۲۱۳ – ۳۳۳ – ۳۳۷
اِیوَتی (مقام) ۵۰

ب

بابا جلیل ۷۳
بابا حیدر (خاندان) ۷۲ – ۷۸ – ۴۵۸
بابا سرهنگ ۳۰ – ۴۰۸
بابا طاهر همدانی ۳۱
بابا فقیه ۳۲
بابا گلاب ۷۱ – ۷۴ – ۴۵۷
بابا نااوس (بابا ناووس) ۴۰ – ۳۲۶ – ۳۹۵ – ۴۰۸ – ۴۶۲

بابا یادگار (خاندان – شاه یادگار – حسین) ۴۸ – ۶۷ – ۷۲ – ۱۵۲ – ۳۲۳ – ۳۳۳ – ۳۹۵ – ۴۱۱ – ۴۱۵ – ۴۴۸ – ۴۵۳ – ۴۷۳ – ۶۲۶ – ۶۳۰ – ۶۴۳
بادام ۱۰۱ – ۱۲۷
بارقه فیض الهی ۱۷۷
باطن‌دار ۱۵ – ۲۸۲
بخت‌‌آزمایی ۳۸۲
بدو پیدایش بشر ۴۴
بروز ۶۱۳
برهان‌الحق ۲۴۷ – ۵۶۹
بره شاه فضل ولی ۶۳۰
بز بابا ناووس ۶۳۰
بزرگان اهل حق ۲ – ۵۸
بستن كمر ۸۱
«بعضی بعضی» راجع به صرف قربانی ۱۲۴ – ۱۲۷
«بعضی بعضی» در بـرهـان‌الحق ۵۲۳
«بعضی بعضی» در مورد نیت‌ها ۱۵۱ تا ۱۵۴
بقای روح ۱۸۵
بَكتر ۳۲۹ – ۳۴۰
بُلولی ۱۱۱ – ۱۱۸
بُهلول (بهلول بن محمد) ۱۷ – ۲۸ – ۱۹۳ – ۳۲۵ – ۳۳۵
بَیابَس (بیابست) ۱۸ – ۲۶ – ۴۳ – ۴۴ – ۳۲۳ – ۴۴۴
بَیابَس اَزَلی ۲۰۴
بیابس پِردیِوَری (پردی وری) ۲۶ – ۴۳ – ۴۵ – ۵۳ – ۵۶ – ۶۳ – ۶۶ – ۹۸ – ۱۰۱

 
 
 
 

۶۶۰

۱۱۲ – ۱۱۴ – ۲۴۸ – ۲۷۲ – ۳۳۳ – ۳۹۱ – ۴۰۵ – ۴۴۴ – ۴۶۰ – ۴۷۰ – ۴۹۴ – ۵۱۸ – ۵۳۵ – ۵۵۰ – ۵۵۲ – ۵۹۸
بیابس خاوندكاری (بیابس عالم ذر) ۴۴ – ۱۱۵ – ۲۰۴ – ۳۲۲ – ۳۳۳ – ۳۹۱ – ۴۱۵ – ۴۱۷
بیابس ساج ناری (ساج نار) ۱۸ – ۲۶ – ۴۳ – ۵۲ – ۱۹۰ – ۲۹۸ – ۳۹۱ – ۴۱۱ – ۴۵۶ – ۴۹۶ – ۵۳۵
بیعت ۲۷ – ۵۳ – ۵۵ – ۱۱۲
بیوَر (بیور هزار غلام) ۴۷
بیوَن ۴۷ – ۴۴۹
بیوَن غلام (بی‌ون غلام) ۴۷
بیوَن هزار غلام ۴۷
بیوَن هزار خدا ۴۴

پ

پادشاه (شاه) ۵۳ – ۶۰ – ۷۵ – ۱۱۸ – ۲۱۲ – ۲۱۷ – ۴۰۷ – ۴۲۳ – ۴۴۱ – ۶۳۲
پادشاه حقیقت ۵۶ – ۶۵ – ۱۳۶ – ۱۴۷ – ۱۵۲ – ۲۱۶ – ۲۱۹
پادشاه خاوندكار ۱۳۶
پاكی ۲۲ – ۲۷ – ۸۱ – ۱۰۸ -۱۹۳ -۲۹۰ – ۳۷۰ – ۳۸۰ – ۳۸۳
پالاویج ۱۱۱ – ۱۱۳ – ۱۱۶ – ۱۱۸ – ۱۲۳
پاینداز ۴۴۵
پِردی وَری: بیابس پردی وری
پنجاه هزار سال ۱۷۵
پوست قربانی ۵۲۵

پوست كله و پاچه ۱۰۵ – ۵۲۴
پیاله بنیامین ۴۶۲
پیر ۴۶ – ۵۴ – ۶۰ – ۸۰ – ۱۳۴ – ۱۴۷ – ۲۰۵ – ۲۱۷ – ۲۸۲ – ۳۳۳ – ۴۱۹ – ۴۲۳ – ۴۴۱ – ۵۵۲ – ۵۵۴
پیر ازلی ۱۱۴ – ۱۳۲ – ۱۴۷ – ۲۰۴
پیربنیامین (سید خدر شاهوئی) ۴۸ – ۶۵ – ۷۶ – ۹۸ – ۱۱۴ – ۱۳۶ – ۱۹۰ – ۲۰۳ – ۲۱۱ – ۲۱۶ – ۲۱۹ – ۳۲۳ – ۳۳۳ – ۳۹۴ – ۴۱۱ – ۴۱۹ – ۴۲۵ – ۴۳۱ – ۴۴۲ – ۴۴۹ – ۴۵۱ – ۴۵۶ – ۴۶۲ – ۵۱۹ – ۵۴۷ – ۵۵۰ – ۵۵۳ – ۵۹۸ – ۶۰۴ – ۶۳۰ – ۶۴۳
پیر حقیقت ۱۳۶
پیر دلاور ۵۱ – ۲۱۵
پیررستم (پیررستم سو) ۵۱ – ۷۲ – ۴۵۸
پیرشرط ۲۱۵
پیرقنبر (یا كدخدا قنبر درزیانی ملقب به دسته‌ور) ۷۰ – ۷۳ – ۴۵۵
پیر من هُدای من ۵۴۲
پیرموسی ۴۸ – ۶۵ – ۱۱۴ – ۱۴۸ – ۱۹۱ ۲۱۲ – ۳۲۳ – ۳۳۳ – ۳۳۷ – ۳۹۴ – ۴۱۹ – ۴۲۱ – ۴۸۹
پیری (مقام – سمت) ۴۹ – ۶۳ – ۶۷ – ۷۱ ۷۴ – ۱۱۴

ت

تابه ۱۹
تأثیر نفس ۲۶۶ – ۲۸۲
تأویل ۴۲۲ – ۴۲۶

 
 
 
 

۶۶۱

تاش حورین ۴۵۵
تحقیر نكردن ۳۱۶
ترتیب قسمت دادن نذر ۱۱۸
ترك سر بر (ترك سر بریده) ۳۰
تزكیه نفس ۹۲
تسبیح ۳۹۵
تسلیم (مقام – مرحله) ۲۳ – ۲۴ – ۴۶ – ۵۶ – ۶۱ – ۶۳ – ۱۷۱
تشریفات جم ۵۳۲
تشریفات قربانی ۹۹
تشریفات صرف نذر ۱۰۴
تصوف ۲۵۹ – ۲۶۵
تعبیر و تفسیر و تأویل ۴۲۸
تعمق روحی ۲۶۹
تقلید و مقلد ۴۶۷
تقیه ۶۴۷
تكبیر ۱۱۱ – ۱۱۳ – ۴۶۴ – ۵۱۸
تلقین میت ۵۷۵
تماس با ارواح ۶۱۷
تماس روحی ۶۲۷
تناسخ ۱۷۲ – ۱۷۴ – ۲۸۵ – ۲۸۹ – ۶۱۴ – ۶۱۷ – ۶۲۰
تناسخیون ۶۲۲ – ۶۲۷ – ۶۲۹
توبه ۴۹۸
تورات ۲۵۱
تُویل سبز داود ۵۴۳ – ۶۳۰
ته‌خوان قربانی ۱۲۱
تهمت زدن ۳۸۹
تیغ (قربانی) ۱۲۵- ۱۳۲ – ۵۲۰
تیمم ۲۱۰

ج

جاف (ایل – عشایر) ۴۰ – ۴۹
جام جم جهان نمای جمشید ۱۷۳
جامه ۱۷۲
جان و بنی‌جان (دوران) ۴۴ – ۲۰۰
جانشین پیر (جانشین دلیل) ۷۴
جانشین پیر ازلی (جانشین دلیل ازلی)
۱۳۲ – ۵۴۱
جانشین شاه ۷۴
جبرائیل ۱۳۶ – ۳۳۲ – ۴۰۳ – ۵۴۱ – ۶۱۶
جبر و جبری (جبر و تفویض – جبر و قدر) ۲۴ – ۳۸۵ – ۳۸۸
جذبه و جذبیات ۸۸
جشن حقیقت ۱۴۵
جشن حقیقت (رساله) ۴۵
جعفر صادق (ع) ۲۸ – ۳۴ – ۹۰ – ۱۹۴ – ۲۰۹ – ۲۲۳ – ۳۳۶ – ۶۴۳
جَلد (ایل) ۴۹
جلوه‌ی ذات حق (نور) ۲۷ – ۶۶ – ۱۱۰ – ۳۰۱ – ۳۱۱ – ۳۳۲ – ۳۳۵ – ۴۰۷
جمع و جم‌خانه (جمع و جمع‌خانه) ۲۶ – ۸۱ – ۲۸۱ – ۳۹۰
جم جوز (جمع جوز) ۱۳۲ – ۱۳۷ – ۴۲۵
جم چلتنان ۱۱۵
جم خدمت ۱۳۲ – ۵۳۴
جم‌نشین ۸۱ تا ۸۸ – ۱۰۸ – ۱۱۷ -۱۲۱ – ۴۷۸
جمع اهل حق (جمع حقیقت) ۶۶ – ۸۱-

 
 
 
 

۶۶۲

۸۴ – ۸۷ – ۱۰۲
جمع ساج ناری ۱۹۱
جمع قربان (جمع قربانی) ۱۰۶ – ۵۳۴
جمع نیاز ۱۰۲
جمشیدبگ ۷۰ – ۷۴
جمور (ایل) ۶۸
جنس خنثی ۴۳۷
جوز (بوا – بویا) ۶۰ – ۱۲۵ – ۱۳۱ – ۱۳۷ – ۶۳۰
جوز سرسپردن (جوز سر شكستن – جوز شكستن) ۶۳ – ۱۳۲ – ۱۳۷

چ

چسبیده (اهل حق) ۵۶ – ۵۹ -۷۹ – ۱۳۵ – ۲۷۱ – ۴۳۲ – ۴۷۴ – ۵۶۹
چشمه‌ی خورشید ۱۹ – ۱۹۱
چكیده ۵۷ – ۵۹ – ۷۹ – ۱۳۵ – ۲۷۱ – ۴۴۴ ۵۴۲ – ۵۶۹
چِلی ۱۴۶ – ۱۵۳ – ۱۵۸ – ۱۶۰
چنگال ۴۹۳
چهار جسد ۴۹
چهار ملك ۴۹ – ۴۱۹
چهل تن (چهل تنان) ۴۶ – ۱۱۵ – ۴۰۶
چهل چهل تنان ۴۶ – ۴۰۸
چیچك (قوم یا ایل) ۱۴۴ – ۱۴۶ – ۲۱۴ – ۳۹۲
چیزهای اضافی كه از نذر می‌ماند ۵۳۵

ح

حاجت و حاجات ۸۸ – ۱۱۸ – ۱۲۴

حاج نعمت‌الله ۱ – ۲۹ – ۱۸۷ – ۱۹۴ – ۲۵۶ – ۳۰۶ – ۶۴۱ – ۶۴۷
حاجی بابو عیسی (حاجی بابو حسین) ۵۰ – ۶۹ – ۷۲ – ۴۱۱ – ۴۵۸ – ۴۷۴
حاشیه بر حق‌الحقایق ۲۵۷ – ۴۱۵ – ۶۲۵ – ۶۲۷ – ۶۴۵
حافظ (خواجه حافظ) ۵۸ – ۱۲۴ – ۱۷۶ – ۲۶۸ – ۲۹۷
حجت قائم: مهدی صاحب‌زمان
حرام (آیه) ۴۰
حسن (ع) ۱۰ – ۲۷۳ – ۶۴۳
حسن بصری ۱۷
حسن گاویار ۲۹
حسین (ع) ۳۸۸ – ۴۹۰ – ۵۷۷ – ۶۲۵ – ۶۴۳
حسین‌بگ (حسین‌بگ جلد) ۴۹
حسین ابن منصور حلاج ۳۰
حشار ۵۰
حشر و نشر جسمانی و روحانی ۱۸۵
حضور قلبی ۱۴۰
حق ۱۷ – ۲۴ – ۴۳ – ۴۶ – ۵۹ – ۶۶ – ۷۸ – ۱۱۳ – ۱۸۹ – ۲۷۷
حق بینی ۳۱۱
حق حقیقت ۲۹۵
حق و حقیقت ۲۹۷
حقیقت ۷ – ۱۶ – ۴۳ – ۵۶ – ۷۸ – ۱۴۱ – ۲۷۰ – ۲۹۹ – ۳۶۹ – ۴۰۵ – ۴۱۷
حلقه‌ی ‌جم ۸۶
حلول ۱۷۲ – ۱۷۴ – ۲۸۹ – ۳۱۳ – ۶۱۷
حمد و شكر ۱۰۳ – ۴۸۶

 
 
 
 
 
 

۶۶۳

حیض زنان و روزه و پختن نذورات ۵۸۷ – ۵۹۳
حیوان تیر خورده – شاخ خورده – نشان‌دار) ۴۱۲ – ۴۱۳ – ۵۱۲

خ

خاتون اثمره (اسمره) ۶۸
خاتون زربانو ۷۰
خاتونه بشیر ۴۲۰ – ۴۷۵
خاتونه گلی ۴۱
خادم (خادم‌ها – خادمین) ۸۴ – ۱۰۴ – ۱۰۸ – ۱۱۹ – ۱۲۲ – ۲۰۵ – ۲۱۱ – ۵۳۳
خان آتش ۵۰۶
خان احمدخان ۶۷
خاندان (خاندان‌ها) ۵۳ – ۵۶ – ۶۰ – ۶۵ – ۸۴ – ۱۳۲ – ۱۴۸ – ۱۸۸ – ۴۲۳ – ۴۵۰ – ۵۵۰
خاندان آتش‌بگ ۷۱ – ۷۴ – ۷۷ – ۴۵۸ – ۴۶۳ – ۵۰۶
خاندان بابا حیدر ۷۲- ۷۸
خاندان بابا یادگار ۶۷- ۶۹ – ۷۲ – ۷۷
خاندان حاجی بابو عیسی ۶۹ – ۷۲ – ۷۸ – ۴۷۴
خاندان حقیقت (خاندان‌های حقیقت) ۶۵ – ۶۷ – ۷۲ – ۷۹ – ۸۱ – ۵۵۰
خاندان خاموش (سید) ۷۲ – ۷۴ – ۷۷
خاندان ذوالنور (ذوالنور قلندر) ۶۹ – ۷۲ – ۷۸ – ۴۵۳ – ۴۵۸
خاندان سید ابوالوفا ۶۷ – ۶۹ – ۷۲

خاندان سید مصفا ۶۹ – ۷۲ – ۷۷ – ۴۷۴
خاندان شاه ابراهیم ۶۷ – ۷۲ – ۷۷
خاندان شاه حیاس ۷۱ – ۷۴ – ۷۸ – ۱۸۷ – ۴۵۵ – ۴۶۴
خاندان شاه‌مهمان ۷۰ – ۷۴
خاندان عالی‌قلندر ۶۷ – ۶۹ – ۷۲ – ۷۷
خاندان میر سور ۶۹ – ۷۲ – ۷۷
خاندان‌های هفتوانه ۶۹ – ۷۶ – ۴۴۹
خانقاه (خانگاه) ۲۶ – ۳۹۳
خاوندكار (خاونكار) ۱۱۴ – ۱۳۶ – ۵۷۴
خدمت ۶۲ – ۹۷ – ۱۰۱ – ۱۰۴ – ۱۰۷ – ۱۱۷ – ۱۲۸ – ۱۳۰ – ۱۳۵ – ۵۰۶ – ۵۱۳
خدمت جوز ۱۳۵ – ۵۴۳ – ۵۴۵ – ۵۴۷
خربزه ۱۰۱ – ۱۲۷
خروس ۶۹ – ۹۸ – ۱۰۰ – ۱۰۶ – ۱۲۸
خروس و مرغ بی‌دم ۵۱۲
خروس خدمت‌ها ۵۰۸
خروس ماشینی ۵۰۹
خسوف ۴۸۹
خلعت (معنوی) ۵۴۴
خلقت آدم ۳۲۴ – ۳۳۵
خلقت عالم و آدم ۲۰۳
خلیفه ۸۴ – ۱۱۰ – ۱۱۷ – ۱۲۴ – ۲۰۵ – ۵۳۳
خلیفه احمد ۴۱۹
خنزیر ۵۲۴
خواب دیدن ۲۶۱
خوان (خوان قربان – خوان قربانی) ۱۱۰ – ۱۱۹ – ۱۲۱

 
 
 
 
 
 

۶۶۴

خوبیار ۳۲ – ۶۷
خوردن حرام به دستور طبیب ۵۰۴
خوردن در جم ۱۲۱
خوك ۴۰ – ۹۸
خونكار ۳۰
خیار ۱۰۳ – ۵۱۴
خیال ۶۷ – ۴۴۸
خیرات پولی ۴۹۲
خیرات مردگان ۴۹۱

د

داود ۴۸ – ۶۴ – ۷۶ – ۹۸ – ۱۱۴ – ۱۳۶ – ۲۰۴ – ۲۱۴ – ۳۲۳ – ۳۳۳ – ۴۱۵ – ۴۲۵ – ۴۴۲ – ۴۵۶ – ۴۵۹ – ۴۸۹ – ۵۲۰ – ۵۴۱ – ۵۴۳ – ۵۴۵ – ۵۴۸ – ۵۵۰ – ۵۵۲ – ۶۳۰ – ۶۴۳
دائم‌الصوم بودن ۱۴۳ – ۵۸۱
دحیه ۶۱۶
دخانیات ۵۰۵
دُرّ ۳۳۲
درخت وادی ایمن ۶۳۰
در خود فرو رفتن ۲۶۸
دست‌بوسی ۸۳ – ۸۶ – ۱۳۰ – ۱۳۴ -۱۳۶
دستمال ۱۳۴- ۵۴۱ – ۵۴۴ – ۵۴۸ – ۵۵۳
دستورات اهل حق ۱۵
دست شستن جم ۱۰۸
دستور روشنی قلب ۲۶۷
دستور مسلك اهل حق و شریعت ۲۷۳ – ۲۹۶ – ۴۲۳ – ۵۹۰
دعای اول ۱۲۴ – ۱۲۹ – ۱۳۰

دعای تكبیر ۱۲۴
دعای تیغ ۱۰۲ – ۱۰۵ – ۱۱۱ – ۱۱۶ – ۵۱۷
دعای چراغ ۵۷۷
دعای ختم جم ۱۲۶
دعای دوم ۱۲۹ – ۱۳۳ – ۱۳۶
دعای رخصت ۸۷ – ۱۱۱ – ۱۱۶ – ۱۲۰ – ۱۲۳ – ۱۲۶ – ۵۳۴
دعای سفره ۱۱۱ – ۱۱۵ – ۵۳۲
دعای قربانی ۱۰۷ – ۱۲۴
دعای قندشكن ۱۲۷
دعای نذر ۸۶ – ۱۱۱ – ۱۱۳- ۱۳۱
دعای نیاز و شكرانه ۱۱۷
دعای مخصوص جوز ۱۳۶ – ۵۴۰
دعای غسل میت ۵۷۴
دعای غسل جنابت، حیض، نفاس و غیره ۵۷۶
دعای غسل مس میت ۵۷۶
دعای نام‌گذاری ۵۳۹
دعوات شاهی ۱۴۴- ۲۱۴ – ۲۱۹ – ۴۶۱ – ۵۹۴
دفتر اصولات حاج نعمت‌الله ۲۰۷
دفتر (دفتر كلام – دفاتر كلام) ۳ – ۴۴ – ۷۳ – ۱۷۶ – ۱۸۷ – ۱۹۹
دلیل (مقام) ۴۹ – ۵۳ – ۶۰ – ۶۳ – ۷۰ – ۴۲۵ – ۴۴۱ – ۵۵۳
دلیل ازلی ۱۱۴- ۱۳۲ – ۱۴۷
دلیل خاندان‌های اهل حق ۴۵۸
دوره خاوندكاری ۴۱۱
دوغ سه ‌بره ۴۹۴

 
 
 
 
 
 

۶۶۵

دو شاهی داود ۴۲۱
دون ۱۷۲
دو زانو نشستن ۸۳ – ۸۶ – ۴۷۹ – ۵۲۸
دنبلان ۵۰۲
دیده‌دار ۱۵ – ۲۸۳
دین ۸ – ۲۰ – ۳۶۸
دین آدم صفی‌الله ۸
دینَوَر ۳۷
دیوان گوره ۱۸۸

ذ

ذات ۱۷۳ – ۱۸۲ – ۲۷۴ – ۶۴۶
ذات‌بشر ۱۷۷ – ۶۳۲
ذات‌حق ۶۶ – ۱۱۳ – ۳۱۲ – ۴۰۷
ذات‌مهمان ۱۷۷ – ۶۳۲
ذبح حیوانات ۴۸۳
ذكر ۸۲ – ۸۹ – ۹۲ – ۲۰۶
ذكر جلی ۲۲ – ۳۲ – ۸۵ – ۸۷ – ۹۲ – ۳۹۹ – ۴۸۳
ذكر خفی ۸۷ – ۹۲
ذكر و فكر ۸۸ – ۹۱

ر

راستی ۲۲ – ۱۹۳ – ۳۷۰ – ۳۷۹ – ۳۸۲
راهنمایی دیگران (طریقه‌ی‌) ۳۷۰
رب‌الارباب ۱۸۰
رجال‌الغیب ۳۱
رجعت ۲۸۹
ردآ ۲۲ – ۱۹۳ – ۳۷۰ – ۳۸۴
رد امانات ۱۲ – ۲۸۱

رسخ ۱۷۴
رشحات فیض الهی ۶۱۹
رشوه ۳۸۹
رضا ۲۳
رضایت خدا ۳۷۲
رضبار یا رمزبار (خاتون) ۴۸ – ۱۵۲ – ۱۸۹ – ۲۱۲- ۳۳۳ – ۳۹۵ – ۴۱۹ – ۴۹۳ – ۵۱۸ – ۵۷۵
رفتار اهل حق ۳۷۰
رفع توهمات ۱۷۲
رقص (عرفانی) ۴۰۱
رمضان (عید – ماه – روزه) ۳۷ – ۱۴۲ – ۲۷۳ – ۵۶۰ – ۵۶۶ – ۵۸۱
روح ۱۷۲ – ۱۷۵ – ۲۵۹ – ۲۶۹ – ۳۳۴ – ۳۴۱ – ۳۷۷ – ۴۰۱ – ۴۳۵ – ۶۱۴
روح (جمادی – نباتی – حیوانی – بشری – ملكوتی) ۲۶۰ – ۳۷۴
روح‌القدس ۵۷
روح‌الله ۲۷۶
روح (بروزیه، تمثلیه) ۶۱۶
روز پادشاهی ۱۴۶ – ۱۴۷
روز قیامت (طول) ۱۷۵
روزه‌ی ‌امساكی ۵۸۶
روزه‌ی اهل حق ۱۴۲
روزه‌ی ‌اهل حق (علل اختلاف، فلسفه) ۵۹۵ تا ۶۰۱
روزه‌ی ‌اهل حق و هل اتی ۵۹۳
روزه‌ی ‌ایام‌البیض ۵۸۱
روزه‌ی ‌خصوصی اهل حق ۱۴۴
روزه‌ی ‌صُمت ۵۸۲

 
 
 
 
 
 

۶۶۶

روزه و ریاضت ۵۸۰
ریاضت ۲۶۴ – ۳۷۴ – ۵۸۱

ز

زبور داود ۲۵۱
زرتشت ۲۶۴
زرده‌گل ۲۰۴ – ۳۳۵
زكریا ۳۰

س

ساج نار ۱۹
سادات اهل حق ۴۴۸
سادات ذوالنوری و خدمت ۵۰۸
سالك (پرهیز غذایی) ۵۰۲
سبز كردن (نذورات) ۱۱۷
سب شیطان ۲۰ – ۱۹۲ – ۳۱۷
سبیل (شارب) ۱۶۲ – ۱۷۱
سرجم ۱۱۱ – ۱۱۷ – ۱۲۳
سر سپردن ۵۳ – ۵۶ – ۶۰ – ۷۷ – ۱۳۵ – ۲۰۴ – ۴۲۵ – ۴۳۳ – ۴۴۴
سرانجام و قرآن ۲۵۲
سراندیب (سراندیل) ۳۳۵ – ۴۰۹
سرانه (یاری) ۱۴۷ – ۱۵۳ – ۵۵۱ – ۵۵۳ – ۶۰۱ – ۶۰۳
سرفطر (یاری) ۱۴۷ – ۱۵۳ – ۶۰۱
سرباز در جنگ ۳۸۴
سكه محمدی ۶۲ – ۴۴۳
سكوت ۴۰۱
سلطان (اسحق- سهاك) ۲ – ۴۱ – ۶۵ – ۷۱ – ۱۱۴ – ۱۴۴ – ۱۵۱ – ۲۰۳ – ۲۱۱

– ۲۱۷ – ۲۴۸ – ۳۱۱ – ۳۳۷ – ۳۸۰ – ۳۹۱ – ۴۰۵ – ۴۱۰ – ۶۳۳ – ۶۴۲
سلمان پارسی ۱۷
سنت ۱۶۴ – ۱۶۹
سنت عشره ۲۲۰
سنجد ۱۰۳
سه بره ۴۹۳
سُهیل (ستاره) ۱۷۷ – ۶۱۹
سیاه‌گل ۳۳۵ – ۳۴۰
سید ابوالوفا ۵۰ – ۶۸ – ۴۵۰ – ۴۷۵
سید اكابر (سید خاموش) ۶۸ – ۷۲ – ۷۷ – ۴۴۹ – ۴۵۰
سیّد شیعه ۴۸۲
سید جوزی ۶۸ – ۷۴ – ۴۵۳
سید حیات ۶۹ – ۴۵۸
سید رضا ۶۸
سید عود ۶۸
سید فتاح ۲۵۴
سید فرضی ۷۴ – ۴۵۰ – ۴۵۳
سید محمد ۵۰ – ۶۵ – ۴۱۷ – ۴۵۰
سید محمد نوربخش (محمدبگ) ۷۰
سید مصفا ۵۰ – ۶۹ – ۷۲ – ۷۷ – ۴۵۰ – ۴۵۸ – ۴۷۴
سیر الی‌الله ۱۴۳ – ۵۶۴
سیر بالله ۱۴۳
سیر كمال (سیر تكامل) ۷ – ۵۹ – ۶۶ – ۱۴۱ – ۱۷۲ – ۲۹۷ – ۳۷۲ – ۴۱۷ – ۴۳۴ – ۶۱۵ – ۶۲۰
سیر سلوك ۱۳۸
سیر فنا فی‌الله ۱۴۳ – ۵۶۴

 

۶۶۷

سیر من‌الله ۱۴۳ – ۵۶۴
سیر معنوی ۲۶۹
سیاسی (جنبه) ۲۷۸
ستاره‌ ‌غروب كننده ۴۸۹
سینه‌زنی ۵۷۷
سوزاندن جسد ۶۲۴

ش

شاخ‌شمار ۱۵۷
شارب ۱۶۲ – ۶۰۶
شاره زور (شاره ذویل) ۴۲ – ۴۱۱
شاه ۴۲ – ۵۴ – ۱۱۵
شاه ابراهیم (ملك طیار) ۴۸ – ۶۷ – ۷۷ – ۱۵۲ – ۱۹۱ – ۳۳۳ – ۳۳۷ – ۳۹۴ – ۴۱۵ – ۴۱۹ – ۴۵۰ – ۴۵۸ – ۴۷۴ – ۶۴۳
شاه حقیقت ۵۴ – ۱۱۲
شاه حیاس ۷۱ – ۴۵۵ – ۶۰۳
شاه خوشین (مبارك شاه) ۳۰ – ۱۸۳ – ۱۸۹ – ۱۹۵ – ۲۷۲ – ۳۳۶ – ۴۶۲ – ۶۳۶ – ۶۴۶
شاه فضل ولی ۳۰ – ۶۳۰ – ۶۳۶
شاه‌مهمان ۵۴ – ۶۶ – ۷۳ – ۶۳۳
شاهنامه حقیقت ۲۹ – ۲۵۶ – ۳۹۰ – ۳۹۸ – ۴۳۵ – ۴۵۷ – ۵۰۶ – ۵۵۵ – ۶۰۱ – ۶۲۵ – ۶۳۱ – ۶۴۲ – ۶۴۵ – ۶۴۷
شاه ویسقلی ۶۹ – ۷۳ – ۴۵۴ – ۴۵۵ – ۴۶۴
شب پادشاهی ۱۴۷
شب قدر ۱۷۶ – ۵۶۶

شَدّ ۶۱ – ۱۳۲ – ۴۴۵ – ۵۴۳ – ۵۴۷
شرایط (خلقت) ۳۳۲
شرط و اقرار ۲۷ – ۴۴ – ۵۳ – ۱۰۰ – ۱۱۱ – ۱۱۴ – ۲۰۳ – ۳۳۳ – ۴۳۰
شرع (شرعی) ۲۶۵ – ۴۲۳
شریعت (محمدی – مقام – خاص‌الخاص) ۶ – ۵۶ – ۱۳۹ – ۱۴۳ – ۲۵۱ – ۲۷۲ – ۲۹۵ – ۲۹۸ – ۳۳۵ – ۴۱۷ – ۵۶۱ – ۵۷۲ – ۶۵۲
شصت و شش غلام كمربند زرین ۴۶
شكار كردن ۴۱۴
شكایت كردن ۳۸۴
شِكر ۱۰۱ – ۱۲۷
شُكر (حمد) ۱۰۳
شُكرانه ۹۷ – ۱۰۲ – ۱۱۷ – ۱۲۸ – ۱۳۱
شكمبه و روده ۱۰۵ – ۵۲۵
شهادت دادن ۳۸۹
شیخ امیر ۷۴ – ۱۵۷ – ۱۷۶ – ۱۹۱ – ۲۰۲ – ۲۱۸ – ۴۰۶ – ۴۲۶ – ۴۷۹ – ۵۹۷
شیخان (قریه) ۴۲ – ۵۰ – ۵۲ – ۱۵۰ – ۲۱۳ – ۵۷۶
شیخ حبیب‌شه ۵۰ – ۴۲۰ – ۴۵۰
شیخ شهاب‌الدین ۵۰ – ۲۱۵ – ۴۲۰
شیخ عیسی ۴۲ – ۴۱۹
شیر سیاوه ۴۱۲
شیطان ۲۰ – ۱۶۴ – ۱۹۵ – ۳۲۰ – ۳۲۹ – ۳۳۶ – ۳۴۰ – ۳۴۳ – ۳۶۰

ص

صاحب‌كرم ۴۱

 

۶۶۸

صالح (حضرت) ۶۲۷ – ۶۳۰
صاحب‌الزمان ۵۳۵
صاحب‌شرط ۴۵۱
صحف ابراهیم ۲۵۱
صغیر اصفهانی (شعری از) ۶۳۵
صفات شیطانی ۳۳۸
صفین (جنگ) ۱۷۰ – ۳۴۴ – ۳۴۷ – ۳۶۰
صوت حرام ۳۲
صوت حسن ۳۲ – ۱۹۷ – ۳۹۹
صوت حسن ممدوح ۳۴ – ۳۷
صلوة ۱۳۹ – ۲۵۲
صلوة وسطی ۵۶۵
صوفی ۲۶۵
صوم (دائمی – وجوبی) ۱۴۳ – ۲۱۴
صوم ایام‌البیض ۱۴۳
صید كردن ۴۱۴

ط

طاعت ۸
طالب (نیاز) ۱۳۳ – ۱۳۴ – ۱۳۶ – ۵۴۱ – ۵۴۷ – ۵۵۳
طالبی وگرمك ۵۱۵
طبیعیون ۴۲۶
طریق الی‌الله ۳۱۰
طریقت (مقام – مرحله) ۷ – ۱۴۰ – ۱۴۳ – ۱۸۹ – ۲۹۵ – ۲۹۹ – ۴۲۹ – ۵۶۱ – ۵۶۳
طشار (آب، چشمه، قریه) ۲۱۳ – ۵۷۶
طغیان شهوانی ۵۶۴
طنبور ۳۹۹ – ۴۴۲

ظ

ظرف طاس ۱۵۰
ظرف طاس برف ۱۵۱
ظرف طاس غار نو ۱۵۱
ظهور ۳۰۲ – ۶۱۳
ظهور موعود ۲۰۱

ع

عابد (الی‌الله – بالله – فنافی‌الله – من‌الله) ۱۳۹ – ۱۴۰ – ۱۴۱ – ۵۶۱ – ۵۶۲
عابدین باش چاووش ۵۱
عالم (جبروتی – لاهوتی – ملكوتی – ناسوتی) ۱۴۰ – ۱۴۳ – ۵۶۱ – ۵۶۲ – ۵۶۴ – ۵۶۶
عالم ذر ۴۴ – ۱۱۵ – ۱۳۶ – ۳۳۳
عالم روحانی ۱۴۵
عالم ساج نار ۱۹۱
عالم عرفانی ۱۴۱ – ۱۷۶ – ۲۸۸ – ۴۰۱
عالم قدس ۱۱۵
عالم مادی ۱۷۵ – ۴۰۷
عالم مجردات ۱۷۵
عالم معنی ۱۷۳
عالم هزار و یكمی ۱۷۴ – ۱۷۶
عالی‌قلندر (طایفه) ۵۰ – ۶۷ – ۷۲ – ۱۵۳ – ۴۴۹ – ۴۵۸
عبادات خصوصی اهل حق ۱۳۸
عبادات (تكلیفی، غیر تكلیفی) ۵۷۳
عبدال‌بگ ۴۵۸
عبدالله بن حسن دینوری ۳۷

 
 
 
 

۶۶۹

عبدالله بن سبا ۱۸۸ – ۶۳۵ – ۶۴۳
عدالت ۱۳- ۶۴
عدل الهی ۲۰
عرفان (مرحله، مقام) ۵ – ۱۶ – ۲۳ – ۱۳۸ – ۱۴۰ – ۲۷۳ – ۵۶۲
عرفه شب ۴۹۲
عروةالوثقی ۶۱ – ۵۴۳ – ۵۴۷
عزازیل ۳۱۷ – ۴۰۶
عزرائیل ۳۳۳
عزیز بن شرحیا ۳۰۴ – ۴۰۳
عشق (و عقل) ۵۷۸
عطار ۱۴۱ – ۵۶۲
عفریت ۶۳۹
عقل ۱۳
عقیق ۳۳۳
عقیده و ایمان ۳۷۲
علی (حضرت – مرتضی – بن ابیطالب – ولی‌الله – اعلی) ۷ – ۱۰ – ۱۴ – ۱۷ – ۳۹ – ۴۴ – ۱۴۱ – ۱۶۶ – ۱۶۸ – ۱۷۰ – ۱۷۸ – ۱۸۰ – ۱۸۹- ۲۵۲ – ۲۶۰ – ۲۷۴ – ۲۹۷ – ۳۰۰ – ۳۵۵ – ۳۹۶ – ۴۰۴ – ۵۶۲ – ۵۶۸ – ۶۳۳
علی‌اللهی ۱۷۷ – ۶۳۴ – ۶۴۱ – ۶۴۹
عوالم برزخی ۱۸۵
عوامل خلقت بشر ۳۳۴
عود ارواح ۶۱۷
عهد و میثاق ۲۷ – ۵۵ – ۱۰۰ – ۱۱۲ – ۲۰۲
عید (خاوندكاری – شاهی – فطر – قربان) ۳۷ – ۱۶۱ – ۲۱۷ – ۵۰۶ – ۵۸۲

غ

غالی نبودن اهل حق ۲ – ۱۸۹
غذای مطبوخه ۱۰۲ – ۵۱۳
غرامت ۳۸۱
غرور ۳۷۵ – ۳۷۷
غسل (استحاضه – جنابت – حیض – نفاس) ۵۷۶
غسل (مردگان – مس میت) ۵۷۴ – ۵۷۶
غناء (جایز – حرام) ۳۴ – ۱۹۶ – ۱۹۷ – ۴۰۰

ف

فاتحه قبور ۵۷۵
فرق خالق و مخلوق ۳۱۳
فسخ ۱۷۴
فكر و ذكر ۸۸ – ۹۱
فلسفه خلقت ۴۳۴
فنا فی‌الله ۸ – ۲۳
فیض ابدی ۱۴۱

ق

قاپی جم گشاد ۱۱۶
قاضی نبی ۳۲ – ۴۰
قالب مثالی ۶۱۵
قاویت ۱۰۱
قبض و بسط ۱۷۶
قبله ۱۰۴ – ۵۷۳
قرآن زرده ۴۵۵
قرار گرفتن كره ‌زمین بر شاخ گاو ۵۶ –

 
 
 
 
 

۶۷۰

۲۰۳ – ۴۳۰
قربان (آبگوشت – تشریفات – جم – خوان – جوز) ۶۲ – ۹۷ – ۱۰۱ – ۱۰۵ – ۱۱۰ – ۱۱۷ – ۱۲۳ – ۱۲۵ – ۵۱۳ – ۵۴۳ – ۵۴۵
قول‌طاس (نیت – یاران – روزه) ۴۵ – ۱۴۴ – ۱۴۹ – ۱۵۱ – ۱۵۷ – ۳۹۰ – ۵۰۸ – ۵۸۷
قربانی (خون‌دار، بی‌خون) ۱۰۰ – ۴۹۵
قربانی (از جنس ماده – پرداران اهلی) ۵۱۱
قربانی به جای پول ۴۹۵
قَسَم (در بیداری – در خواب) ۴۹۷ – ۴۹۸
قَسَم و شرط و توبه ۴۹۸
قسمت (اضافی – سرجم) ۱۱۲ – ۱۱۸ – ۲۱۰ – ۲۱۲ – ۵۳۲
قش چی اغلی ۶۷ – ۲۴۸ – ۴۵۱
قصاص ۲۸۰
قضاوت ۲۹۰
قند (قندشكن) ۱۰۱ – ۵۲۰
قوچ قربانی ابراهیم ۶۳۰

ك

كاركنان و خدمتكاران جم ۱۰۷
كاكا ردا ۳۲ – ۱۹۱ – ۴۶۲
كعبه ۱۲ – ۱۴۶
كسوف ۴۸۹
كفاره سه روزه نیت ۵۹۲
كلام حاج نعمت‌الله: مگیروم روژه سه روژ و یقین…» ۲۲۰
كلام سرانجام (خزانه) ۲ – ۲۴۷ – ۲۵۴ – ۴۲۷ – ۴۵۹ – ۵۱۸ – ۵۶۸ – ۵۷۱
كلام‌خوان ۳ – ۸۴ – ۴۲۸
كلاه ۸۳ – ۴۷۹ – ۵۲۴
كلام‌های اهل حق ۱۷۶
كله زرده ۹۸ – ۴۹۶ – ۵۱۹ – ۶۳۰
كلیه قربانی ۵۰۳
كمر بستن ۸۱
كمك به مظلوم ۳۸۴
كُنتُ كزاً مخفیاً ۳۳۳

 

كلام سرانجام (ابیات):
« « : «آب و خاك و باد و آتش‌ب» ……. ۲۰۴
« « : «اجرِم عظیما» ……. ۳۲۱
« « : «اگر بَیو بیوَن» ……. ۵-۴۶۰
« « : «اَوْ ساجناری» ……. ۱۹۰
« « : «اَوْ سوه سیاوه» ……. ۳-۳۹۲
« « : «اَوْ كشانی برد» ……. ۲۱۵
« « : «اَوْ كوی اورامان» ……. ۱۹۹
« « : «اَوْ كوی سراندیل» ……. ۶۲۶

 

۶۷۱

 

« « : «اَوْ مَرّنوی» ……. ۲۱۳
« « : «اِی بَشَه كرده» ……. ۲۱۲
« « : «اید بُو رازمان» ……. ۲۱۵
« « : «بار لعنتی» ……. ۳۲۱
« « : «برین وانانم» ……. ۲۱۵
« « : «بَشِشْ نیاوی» ……. ۲۱۲
« « : «بنیام تو پیر شاهی» ……. ۲۰۳-۴۳۰
« « : «بُوته توا بو» ……. ۲۰۵
« « : «بویران وی راه» ……. ۵۴۳-۵۴۵
« « : «بی‌بُوته یاری» ……. ۲۰۵
« « : «بی‌گاوان گاوی» ……. ۲۰۴
« « : «پَوسه مرمو یار داود» ……. ۲۰۸
« « : «پولی هام ملی» ……. ۲۱۸ – ۵۹۷
« « : «پیاله رحمتم وردن» ……. ۶۴۲
« « : «پیره تو اقرارمی داود دلیله» ……. ۳۲۰ – ۳۳۳
« « : «پیره رنج برده» ……. ۳۳۷
« « : «پیسای ویم بَتَر» ……. ۵۲۰
« « : «پیشواز یاران» ……. ۲۱۵
« « : «چَه دُر آمانی» ……. ۳۲۱
« « : «چَه دِلی دُرّن» ……. ۳۲۱
« « : «حیفن پی ‌استاد پخته و مزیر خام» ……. ۴۲۷
« « : «حیله گریمَن» ……. ۳۲۱
« « : «داشان گواهی» ……. ۲۱۶ – ۳۹۳
« « : «دامِش آشكار» ……. ۱۹۰
« « : «دامِش عطاره» ……. ۱۹۰
« « : «داود بِله باوَر او نظر» ……. ۲۱۵
« « : «داود و اشاره شاه و مشت حقی» ……. ۲۱۳ – ۲۱۴
« « : «دست و دله‌ی ‌ویت بكرو شره» ……. ۳۸۰ – ۳۸۶
« « : «دعوات تُوِی و لطف توی» ……. ۲۱۳

 

۶۷۲

 

« « : «دین آشكار برملاتانه» ……. ۲۵۰
« « : «دین پاك ما نهادیم مذهب جعفر» ……. ۱۸۹ – ۲۷۲ – ۳۲۵
« « : «ذاتم بُهلوله بُهلول سرطیله» ……. ۳۳۵
« « : «رهنماتانا، میردان ازل پیر شرط رهنماتانا» ……. ۲۰۳ – ۴۳۰
« « : «سرجم صاحب مور» ……. ۲۱۰
« « : «سید سرور» ……. ۱۸۹
« « : «شرط شریعت توفیق حقن» ……. ۱۸۸- ۲۶۹ – ۲۷۲ – ۳۳۹
« « : «ششِم تمام بو هفت نلو و سر» ……. ۴۴
« « : «شی او بش كرده» ……. ۲۱۲
« « : «شیطان رجیم» ……. ۳۲۱
« « : «فقیه ما خدا نیستیم با خدائیم» ……. ۶۳۷
« « : «كاكا شی و شون رای رواج یار» ……. ۱۹۱
« « : «كردار مكران و بالای قدر» ……. ۶۰۲
« « : «كشان كشانا» ……. ۲۰۴ – ۴۳۰
« « : «گیلیام چه هوا» ……. ۲۰۳ – ۴۳۰
« « : «لامی موچیاریت مكروم ویت كر هوشیار» ……. ۶۰۹
« « : «لنگر جهان كوی سراندیله» ……. ۳۳۵
« « : «لوام و یانه» ……. ۶۲۶
« « : «محرم رازی» ……. ۶۳۰
« « : «مستم ز خرابات ولی از می نه» ……. ۴۶۲
« « : «مصطفی قصاص روز محشرن» ……. ۲۰۱
« « : «معرفت مهرن چه پرده‌ی سر پوش» ……. ۱۸۹
« « : «موسی دفتردار» ……. ۲۱۱
« « : «نركه‌ی شهنشاه» ……. ۱۹۱ – ۱۹۵
« « : «نكردش مشكل كردش آسانن» ……. ۱۴۶
« « : «نه دلی چلی، هر چه نه چلی» ……. ۱۵۵
« « : «نیت باورمی نیت خاوندكار» ……. ۲۲۰
« « : «و اشاره شاه احمدشان چری» ……. ۴۱۹
« « : «والاویتنان» ……. ۳۲۱